Czas jubileuszy

W ostatnim czasie dane było mi (nam) uczestniczyć w jubileuszu 25 lecia kapłaństwa ks.dziekana Jana Bździkota- proboszcza białobrzeskiej parafii. Była to okazja, aby raz jeszcze złożyć najlepsze życzenia i podziękować za wszelkie dobro, którego możemy doświadczyć za jego posługą. Dziękujemy za nauczanie religii w białobrzeskim gimnazjum, za pracę duszpasterską, kształtowanie naszych sumień i sumień młodzieży. Dziękujemy za wszystkie Msze święte , które zjednoczyły uczniów i nauczycieli, za uroczystości związane z naszym Patronem – świętym Janem Pawłem II, za Słowo Boże, przedmowy wygłaszane wręcz na poziomie akademickim. Przepraszamy za wszystko, co zapewne wynikało z naszej małości, ale zapewniamy, że zawsze mamy gorące i otawarte serce do współpracy. Zdajemy sobie sprawę, że tylko razem, w jednym duchu możemy prawidłowo ukształtować młode pokolenie. Słowa życzeń składamy myślą ks. Jana Twardowskiego: „Jestem szczęśliwym księdzem, bo było mi łatwo zaufać Panu Bogu. Chyba miałem taką łaskę. Widzę Boga w swoim życiu, widzę, jak mnie prowadzi”.Życzymy, aby słowa te ks. dziekan mógł wypowiadać nie tylko z okazji jubileuszy, ale każdego dnia. Słowa te piszę w imieniu całej społeczności białobrzeskiego gimnazjum. Szcześć Boże!

Po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywaliśmy święto Niepokalanego Serca Panny Maryi w Parafii w Budach Łańcuckich, a jednocześnie złoty jubileusz święceń kapłańskich naszego Czcigodnego ks.prałata Władysława – długoletniego proboszcza naszej parafii. Wielkość tego wydarzenia, słowo Boże wygłoszone przez ks. Krzysztofa złamała nasze serca. Widziałem łzy w oczach wielu ludzi, były łzy i w moich oczach. Czy trzeba czekać do momentu jubileuszu, aby dostrzec piękno człowieka? Jak powiedział kaznodzieja: „Wiernego człowieka. Pokornego człowieka. Człowieka czczącego Serce Maryi i miłujacego innych, w sposób szczególny tych, których dał mu Pan Bóg”.

Wiem, że wszyscy chcieliby podbiec i podziękować, uścisnąć dłoń i życzyć co najlepsze. Z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe. Dlatego, w taki sposób, za siebie i moje pokolenie, wyrażam wdzięczność za pracę nad naszymi sumieniami. Dziękuję za pokolenie tych, którzy uczyli się w salce przy kościele, a potem w salce drewnianego domu za młynem w Budach Łańcuckich. Osobiście dziekuję za to, że przez kilkanaście lat mogłem służyć przy ołtarzu. Czytać i śpiewać na chwałę Pana Boga. Dziś, z moimi rówieśnikami, jesteśmy dorosłymi ludźmi, ale wszystko to co do nas mówiłeś, dostojny Jubilacie, dało podstawę naszego życia, opartego na bliskim kontakcie z Bogiem, na sakramentach świętych. Przynosi to wymierne owoce. Przepraszamy, że nie zawsze byliśmy wierni, ale jak to mówią – młodość ma swoje prawa. Kazdemu trzeba lat i kolejnych doświadczeń w poszukiwaniu Boga.

Życzymy księdzu prałatowi dobrego zdrowia, dalszego wstawiennictwa Pana Jezusa i Jego Matki.

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. — Lb 6, 24-26
Szczęść Boże!

za siebie i rocznik 66

 

 

Pół roku V kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego

SONY DSCCzas mija szybko, dopiero były wybory samorządowe 2014, a minęło już pół roku. Rada Powiatu obradowała sześć razy, 5 razy Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 3 razy Komisja Rewizyjna. Podobnie pozostałe komisje. Pierwsze sześć miesięcy można uznać za udane. Oprócz  głosowania nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw, debatowano nad zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa.

Komisja EKSiR , której mam zaszczyt przewodniczyć,  wypracowała pierwsze wnioski:

Zwiększenie kwoty na stypendia dla uczniów z 8 tyś na 15 tyś,

Zwiększenie kwoty do 60 tyś  na lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poprzez częściową refundację dopłat do biletów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Łańcuckiego na rok szkolny 2015/2016.( z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków)

Ważnym krokiem w kierunku przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu oświaty było przyjęcie kolejnych wniosków:

Komisja wnioskuje o utworzenie Zespołu Administracyjno Ekonomicznego do obsługi szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łańcucki.

Za w/w wnioskiem głosowało 6 członków komisji, 2 wstrzymało się od głosu.

Komisja wnioskuje o przekształcenie Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie w Ognisko Pracy Pozaszkolnej i włączenie go w strukturę Placówek Oświatowych w Łańcucie.

Za w/w wnioskiem głosowało 8 członków komisji – jednogłośnie .

Rzeczywistość przynosi nowe wyzwania, to co funkcjonowało przed kilkoma laty niekoniecznie przystaje do współczesności. Mam nadzieję, że planowane zmiany podniosą poziom jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych, a oferta dostosowana będzie do aktualnych potrzeb młodzieży.

Radosnego Alleluja

zmartwychstanie 1

W ten szczególny czas Swiąt Wiekanocnych życzę wszystkim mieszkańcom Powiatu Łańcuckiego wielu łask od Zmartwychstałego Pana, wiary i miłości na każdy dzień, nadziei na lepsze jutro, ufności, że nadejdą dobre zmiany. Aby Ci, którzy mają władzę troszczylisię o dobro wszystkich, nie dzielili nas na tych „racjonalnych” i tych „radykalnych”.

Niech Radosne ALLELUJA dodaje nam sił w codziennym życiu.

transport publiczny – konsultacje społeczne

    W zestawienie uwag, wniosków i opinii zgłoszonych w czasie  konsultacji projektu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” skierowanego do konsultacji społecznych możemy odczytać tylko 9 uwag, które wpłynęły od dwóch gmin: Gminy Białobrzegi(6) i Gminy Markowa(3). Nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, niektóre uwzględniono częściowo. Najwięcej uwag zgłaszano do ogólnikowego charakteru opracowania planu, nie uwzględnienia wszystkich grup społecznych i statusu mieszkańców. Zgłoszono 3 konkretne uwagi, które w moim przekonaniu można rozwiązać bez opracowywania wielkiego planu.

Najważniejsze problemy to:

-wyznaczenie terenu w Łańcucie jako miejsca przesiadkowego (logistycznie sprawa trudna ze względu na dużą odległość stacji PKP od dworca autobusowego i dworca przy „rynku”, nie mówiąc już o prawach własności do poszczególnych działek).

-koordynacja działań Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego:

„Marszałek podejmuje się organizacji transportu publicznego na liniach kolejowych i drogowych ale transport kolejowy jest uprzywilejowany, co nie znaczy że linie autobusowe mają organizować powiaty”.

– kolejny problem to fakt, że „od 1 stycznia 2017 roku tylko na tych liniach uczniowie będą mogli podróżować ze zniżkami za które operator otrzyma dotację z budżetu państwa. Przewoźnicy komercyjni takiej dopłaty nie otrzymają w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo że nie będą sprzedawać biletów ulgowych co odbije się przede wszystkim na uczniach”. 

– transport do Rzeszowa(duża liczba uczących się i pracujących) co wychodzi poza kompetencje Starostwa Powiatowego.

– przybywająca ilość osób starszych(bez samochodu lub/i bez prawa jazdy, jak również bez możliwości kierowania pojazdem)

– wygospodarowanie  (w budżecie starostwa) środków na realizację zadania z zakresu publicznego transportu.

Zagadnień jest o wiele więcej. Można mieć nadzieję, że samorządy poradzą sobie z kolejnym zadaniem nałożonym na nie, a mieszkańcy powiatu łańcuckiego będą mieli możliwość dojazdu do fabryk, szkół i uczelni, zakładów pracy i ośrodków zdrowia( również tych znajdujących się w poszczególnych gminach). W całą sprawę powinno włączyć się aktywnie miasto Łańcut, bo bez osób przyjeżdżających może stać się małym pustkowiem. Mała ilość zgłoszonych uwag świadczy jednak o bardzo małym zainteresowaniu tą sprawą.

A szkoda.

Transport publiczny

Zachęcam do zapoznania się z projektem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego” („Plan Transportowy”) , który wyłożony został w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 w Wydziale Komunikacji w godzinach pracy urzędu oraz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Uwagi do projektu Planu Transportowego, można składać na formularzu zgłaszania uwag:
a) bezpośrednio w siedzibie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
komunikacja@powiat-lancut.com.pl,
c) za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut,

 w terminie do dnia 31.01.2015r.

1 2 3 4 5 6