Kadencja 2006-2010

W kadencji 2006-2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Łańcuckiego. Pracowałem tez w Komisji Zdrowia, byłem członkiem Rady Społecznej ZOZ w Łańcucie(do powstania Centrum Medycznego).

III kadencja nie była czasem straconym. Zrealizowano wiele zadań z pożytkiem dla mieszkańców Powiatu Łańcuckiego. Sztandarową inwestycją była budowa nowego mostu w Budach Łańcuckich na rzece Wisłok. Poniżej podsumowanie III i IV kadencji:

Podsumowanie pracy III kadencji Zarządu i Rady Powiatu Łańcuckiego
EGZAMIN ZDANY CELUJĄCO114 milionów złotych pozyskał dodatkowo Powiat Łańcucki w latach 2006-2010 – podsumowanie pracy III kadencji Zarządu i Rady Powiatu ŁańcuckiegoTrzecia kadencja samorządu Powiatu Łańcuckiego była czasem wytężonej pracy, a miarą sukcesu jest dodatkowych 114 milionów złotych pozyskanych na realizację potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Było to możliwe dzięki współpracy Zarządu Powiatu z Radą Powiatu oraz samorządami gminnymi, a także powiatem przeworskim. Sprawne działanie i doświadczenie samorządowe Radnych i Starosty we współpracy z Pracownikami Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie zaowocowało zrealizowaniem w tej kadencji 15 dużych projektów i szeregu mniejszych (a w kolejce czekają następne). Należy podkreślić, że zostały one sfinansowane ze środków pozabudżetowych Powiatu Łańcuckiego, w większości środków unijnych.O realizowanych przez powiat projektach informowały ustawione w terenie tablice, bieżące informacje zawsze były dostępne na stronie internetowej powiatu, a najważniejsze publikowane w prasie. Teraz tylko przypomnienie najbardziej znaczących, w układzie tematyczno-chronologicznym.
INWESTYCJE DROGOWE I MOSTOWE+ 685 tys. 300 zł – w 2009 r. dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zrealizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 517 R Korniaktów Płn. – Rogóżno z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszego” o wartości ogółem 1 mln 370 tys. 600 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 50%;
+ 1 mln 209 tys. 600 zł – w 2009 r. także z NPPDL zrealizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 520 R Dąbrówki – Wola Dalsza – Głuchów z przystosowaniem pobocza do ruchu pieszego” o wartości ogółem 2 mln 419 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (50%);+ 1 mln 812 tys. 400 zł – w 2010 r. NPPDL zrealizowany remont drogi powiatowej Nr 1275R Czarna – Białobrzegi – Laszczyny w km 0+010 do 3+562” o wartości ogółem 3 mln 634 tys. 879 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (50%). Projekt przewidywał wzmocnienie drogi, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie poboczy i wykonanie chodnika dla pieszych na łącznej długości 3 km 552 m;+ 3 mln 887 tys. 621 zł – w 2010 r. dofinansowanie z EFRR do zrealizowanego projektu „Przebudowa dróg powiatowych stanowiących południową drogę awaryjną dla drogi krajowej E 4” w ramach osi priorytetowej II „Infrastruktura techniczna”, Działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, Schematu B „Drogi Powiatowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 8 mln 325 tys. zł, w tym dofinansowanie z EFRR 48,27%. Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Łańcut w miejscowościach: Kraczkowa, Wysoka i Albigowa wraz z podniesieniem ich nośności z 60 kN/oś do 100 kN/oś, o łącznej długości 8,42 km oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1549 R Kraczkowa – Albigowa w km 7+148; budowa i modernizacja chodników dla pieszych o łącznej długości 4,070 km.Dodatkowo Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie w latach 2007-2010 pozyskał na wydatki inwestycyjne z zakresu drogownictwa i remonty m.in. dróg, ulic, chodników:
+ 8 mln 559 tys. zł – w 2007 r. łącznie zmodernizowano 22,6 km nawierzchni dróg oraz 3,76 km chodników. Zabezpieczono osuwiska w Handzlówce i Husowie (współudział samorządów gminnych 2 mln 17 tys. zł);
+ 3 mln 193 tys. zł – pozostałe środki zewnętrzne m.in. z rezerw celowych, na likwidację osuwisk i likwidację szkód powodziowych;
+ 9 mln 367 tys. zł – w 2008 r. łącznie zmodernizowano 13,14 km nawierzchni dróg, 6,62 km chodników. Zabezpieczono i przebudowano osuwisko w Krzemienicy. Rozpoczęto budowę mostu w Budach Łańcuckich na rz. Wisłok (współudział samorządów gminnych 2 mln 832 tys. zł);
+ 19 mln 238 tys. zł – w 2008 r. łącznie zmodernizowano 12,11 km nawierzchni dróg oraz 6,7 km chodników. Kontynuacja budowy mostu w Budach Łańcuckich na rz. Wisłok (współudział samorządów gminnych (współudział samorządów gminnych 4 mln 288 tys. zł);
+ 11 mln 596 tys. zł – pozostałe środki zewnętrzne m.in. z rezerw celowych, na likwidację szkód powodziowych;
+ 22 mln zł – w 2010 r. wydatki planowane łącznie na modernizację 13,46 km nawierzchni dróg oraz 14,36 km chodników, dokończenie budowy mostu w Budach Łańcuckich na rz. Wisłok, z czego dotacje z samorządów gminnych (bez 2mln na Albigową i Markową z RPO) 5 mln 191 tys. zł;
+ 5 mln 560 tys. zł – pozostałe środki zewnętrzne m.in. z rezerw celowych, na likwidację szkód powodziowych, NPDLL i RPOINWESTYCJE OŚWIATOWE+ 2 mln 853 tys. zł – w 2010 r. dofinansowanie z EFRR na „Modernizację i doposażenie obiektów infrastruktury edukacyjnej powiatu łańcuckiego dla podniesienia poziomu i jakości szkolnictwa w aspekcie potrzeb rynku pracy” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura publiczna”, Działania: 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, Schematu B „System oświaty”, RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości: 4 mln 494 tys. 710 zł, w tym dofinansowanie z EFRR (70%). Zmodernizowano budynki i zakupiono nowe doposażenie na potrzeby powiatowych szkół w Łańcucie: I LO, II LO, ZS nr 2, ZST, PCKPiEZ oraz Bursy Szkolnej w Łańcucie;+ 397 tys. zł – dofinansowanie w 2010 r. i następnych latach projektu „Nauka to potęgi klucz!”, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości ogółem 459 tys. zł, w tym wkład własny niepieniężny: 62 tys. zł; Głównym celem projektu jest zaoferowanie grupie 558 uczniów powiatowych szkół zawodowych w Łańcucie: ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZST i ZST w Rakszawie możliwości podniesienia i uzupełnienia wiedzy w zakresie matematyki oraz języka angielskiego, zapewnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej oraz doradztwa zawodowego w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, z wyeliminowaniem stereotypów zawodów związanych z daną płcią (realizacja w okresie od 1.09.2010 r. do 29.06.2012 r.);+ 199 tys. 157 zł – dofinansowanie w 2010 r. i latach następnych projektu „Poszerz swoje kwalifikacje!”, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości ogółem: 230 tys. zł, w tym wkład własny niepieniężny: 31 tys. zł; Głównym celem projektu jest umożliwienie grupie 120 uczniów z powiatowych szkół w Łańcucie: ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZST i ZST-G w Rakszawie podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania dodatkowych uprawnień.Należy zaznaczyć, że staraniem pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie w latach 2006-2010 pozyskano łącznie na poprawę bazy oświatowej i doposażenie w sprzęt dydaktyczny dodatkowo:
+ 861 tys. zł – z tzw. 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
+ 96 tys. zł – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
+ 1 mln 745 tys. zł – środki unijne na realizację programów stypendialnych i innych,
+ 509 tys. zł – inne środki spoza budżetu Powiatu Łańcuckiego na cele edukacyjne.
Szczegółowy wykaz inwestycji edukacyjnych został opublikowany na powiatowej stronie www.powiat-lancut.com.pl oraz stronach powiatowych szkół, które mogą się pochwalić skutecznością w pozyskiwaniu środków na edukacyjne programy służące uczniom.
INNE+ 12 tys. 512 zł – w 2007 r. w 80% dofinansowanie z budżetu państwa na zrealizowany projekt „Przygotowanie producentów Powiatu Łańcuckiego z wieloletnią tradycją kulinarną do umieszczenia swoich wyrobów na Liście Produktów Tradycyjnych” całkowita wartość projektu: 15 tys. 640 zł. Zrealizowano promocję producentów żywności i Tradycyjnych Produktów Powiatu Łańcuckiego, które cechuje wysoka jakość, są wytwarzane w oparciu o tradycyjne receptury;+ 221 tys. 550 zł – w 2008 r. dofinansowanie z UE na zrealizowany projekt „Turystyka jako niewykorzystana szansa rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś-Ukraina INTERREG IIA/TACIS CBC. Wartość projektu wynosiła 300 tys. 200 zł, wkład własny Powiatu wyniósł 73 tys. 850 zł. W ramach projektu m.in. 18 maja 2008 r. zrealizowano Pokaz Tradycji Kulturalnych i Kulinarnych Łańcut – Stryj – Jászapáti, w którym to festiwalu wystąpiło ponad 100 artystów z Powiatu Stryjskiego na Ukrainie oraz miasta Jászapáti na Węgrzech. Wydano też folder promujący walory turystyczne powiatu łańcuckiego;+ 354 tys. 571 zł – w 2009 r. dofinansowanie z UE na zrealizowany projekt „Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi E – Urząd w Powiecie Łańcuckim w Łańcucie, etap II” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Całkowita wartość wyniosła: 511 tys. zł. Wkład własny powiatu: 148,6 tys. zł. W ramach projektu zmodernizowana została baza sprzętowa i programowa, zakupiony program do elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Łańcucie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych: PCPR, DPS, ZDP, PZOPP, PZON.
Ponadto Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych w latach 2006-2010 opracował następujące wnioski, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania w ramach RPO:„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Powiecie Łańcuckim” w ramach osi priorytetowej VI „Turystyka i kultura”, o wartości ogółem: 3 557 412,98 zł, w tym dofinansowanie z EFRR (84,33%): 3mln zł. W ramach realizacji projektu na obszarze gmin: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia oraz miasta Łańcut planuje się wykonanie następujących zadań:
a) oznakowanie i budowę infrastruktury towarzyszącej na trasie rowerowej i szlaku turystycznym (wytyczenie łącznie 132 km ścieżek rowerowych oraz 5 km trasy turystycznej po mieście Łańcucie) z oznaczeniem ich przebiegu w terenie,
b) wykonanie 121 tablic informacyjnych o atrakcyjnych miejscach pod względem przyrodniczym, kulturowym, religijnym lub historycznym,
c) ustawienie 28 bilbordów informujących o lokalizacji najważniejszych atrakcji turystycznych z wizualizacją na mapie oraz informacją o możliwości uzyskania informacji turystycznych,
d) wybudowanie 7 przystanków na trasie rowerowej,
e) wybudowanie 12 zadaszonych wiat z ławeczkami i stojakami na rowery).„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 R Strażów – Krzemienica w miejscowości Krzemienica” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat: B Drogi Powiatowe Ogółem ok.: 4 898 000,00 zł w tym dofinansowanie (70 %wydatków kwalifikowanych) EFRR oraz Budżet Gminy Czarna ok. 1 mln 400 tys. zł.
PROJEKTY PRZYSZŁOŚCI+ 8 mln 891 tys. 850 zł wyniesie planowane dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na projekt Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki o szacunkowej wartości 10 mln 471 tys. zł (dofinansowanie z RPO 85% wydatków kwalifikowanych). Projekt ten przewiduje modernizację budynku warsztatowego Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej oraz zakup innowacyjnego wyposażenia laboratoriów przeznaczonych do praktycznego kształcenia w innowacyjnych kierunkach i w przyszłościowych zawodach.W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację projektu pn. „E-usługi w placówkach edukacyjnych powiatu łańcuckiego”, którego celem jest uruchomienie dziennika elektronicznego, naboru elektronicznego oraz portalu edukacyjnego w placówkach edukacyjnych podległych powiatowi. Aby usługi mogły być realizowane szkoły zostaną doposażone w niezbędny przenośny sprzęt komputerowy.+ 3 mln 50 tys. zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt znajdujący się w trakcie realizacji „Przebudowa ulic powiatowych w Łańcucie szansą na współorganizację posiedzeń Ministrów w ramach prezydencji Polski w UE” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat: B Drogi Powiatowe. Ogółem plan ok.: 6 mln 500 tys. zł w tym dofinansowanie 70% wydatków kwalifikowanych z EFRR oraz budżetu Miasta Łańcut 1 mln 500 tys. zł. Planuje się przebudowę dróg powiatowych – ulic: Józefa Piłsudskiego w km 0+000 – 0+681, Cetnarskiego w km 0+000 – 0+247,50, Tadeusza Kościuszki w km 0+000 – 0+815,80, 3-go Maja w km 0+000 – 0+465, wraz z przebudową chodników, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kanalizacji deszczowej ulic: Piłsudskiego oraz Cetnarskiego. Wraz z w/w inwestycją planowane jest również wybudowanie miejsc postojowych przy ul. Piłsudskiego;+ 9 mln 995 tys. 608 zł – dofinansowanie z EFRR na w trakcie realizacji projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego: Przeworsk – Gać – Markowa (gr. powiatu), Nowosielce – Dębów, Dębów – Wojciechówka, Albigowa – Husów –Rzeki” Projekt będzie realizowany przez Powiat Przeworski w partnerstwie z Powiatem Łańcuckim zgodnie z porozumieniem z 23.02.2010 r. w sprawie realizacji w/w projektu. Łączna kwota: 18 mln 32 tys. zł w tym dofinansowanie: EFRR 70% wydatków kwalifikowanych: Z budżetu Powiatu Łańcuckiego zaplanowano wydatkować 2 mln 967 tys. zł, z budżetów gm. Markowa i gm. Łańcut dalsze 2 mln 443 tys. zł. Inwestycje zlokalizowane na terenie Powiatu Łańcuckiego: – Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 543 R Przeworsk – Gać – Markowa, od m. Gać (granica powiatu) do drogi powiatowej Nr P 1 544 Albigowa – Husów w m. Markowa, o długości 7,189 km. – Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 544 R Albigowa – Husów, od drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary w m. Albigowa do m. Markowa, długości 3,023 km.
Wykorzystano materiał przygotowany przez: Robert Kochmana – Sekretarza Powiatu Łańcuckiego „Gazeta Łańcucka” listopad 2010, Nr 11/185

( źródło: strona internetowa www.powiat-lancucki.com.pl)